Geplande activiteiten

21 augustus 08.30 -09.00 uur start schooljaar in de groep
23 augustus LOL controle
28 augustus t/m 1 september kennismakingsgesprekken
4 september schoolviering
6 september inloop groep 3-4
9 en 10 september Strandwal festival
12 september schoolreis groep 3 t/m 8 en Wereldgroep A en B
12 september groep 1-2 naar speeltuin, 's middags om 13.00 uur vrij
19 september verkeerslessen groep 1-4
22 september verkeerslessen groep 5-8
25 september Ouderavond
27 september start kinderpostzegelsVeel gezocht op de site
schoolkalender
schoolvakanties
inschrijven

Basisschool het Kristal
Henri Dunantlaan 90
2286 GE Rijswijk Z.H.
Tel: 070 3931872

 

 
Aanmelding kleuters groep 1
Aanmelding/intake van de leerlingen
Voor de aanmelding en aanname van uw kind gelden bij ons op school de volgende regels/ afspraken:Wij zijn een Protestants Christelijke school. Dit laten wij onder andere zien in de dagopening en de dagafsluiting. Wij vieren de feesten zoals Kerstmis en Pasen volgens de christelijke traditie. Eén keer per 
jaar proberen wij een gezamenlijke viering in de kerk te plannen. Aan andere godsdiensten wordt aandacht besteed. De feesten van de andere godsdiensten worden op school niet gevierd. Van onze leerlingen verwachten wij dat zij deelnemen aan de georganiseerde christelijke activiteiten. 
 
Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 hebben we te maken met de wet Passend Onderwijs. De wet passend onderwijs gaat er van uit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint waar het wordt aangemeld. De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden op de school waar u uw kind 
aanmeldt al of niet met extra ondersteuning. Of op een andere reguliere of speciale basisschool. Dit is afhankelijk van de ondersteuning die uw kind nodig heeft. Dit heet zorgplicht. 
 
Aanmelding kleuters groep 1
Als u uw kind wilt opgeven op onze school, dan krijgt u van ons de schoolgids en een jaarkalender. In een eerste kennismakingsgesprek zal de directeur de school laten zien en eventuele vragen beantwoorden. Het voeren van een het kennismakingsgesprek kan ruim voordat het kind vier jaar wordt. U krijgt ook het inschrijfformulier mee die u in moet vullen en in moet leveren bij de directie. Daarbij graag een kopie van het Identiteitsbewijs, hierop staat ook het BSN nummer vermeld. Na het kennismakingsgesprek gaan we informatie inwinnen bij de dagopvang, peuterspeelzaal e.d. om zo een goed beeld te krijgen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Binnen 6 weken krijgt u van ons bericht of uw kind definitief staat ingeschreven. In principe nemen we geen kinderen aan die op een wachtlijst bij een andere school staan! Op een gegeven moment krijgt u een kaartje in de bus, waarbij wij uw kind van harte uitnodigen om te komen wennen in de 
groep. Dit kan gedurende vier dagdelen. Op de dag dat dit gebeurt, zullen wij u als ouder/verzorger vragen om een vragenlijst in te vullen. We kunnen zo nodig gerichte hulp bieden. Na een aantal wenweken, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. De leerkracht kent het kind dan al een beetje. Hij/zij kan 
iets vertellen over de eerste periode op onze school en er wordt gesproken over deze vragenlijst.